ALGEMENE VOORWAARDEN MIND-WORKZ


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Mindfulness workshops, trainingen en coachings georganiseerd door Mind-workz.

 

Artikel 1 

Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Mind-Workz
  Handelsnaam van John Bernards YOGA MOOD, gevestigd te Odiliapeel ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 17265019 
 2. Mindfulness workshop/training/coaching overeenkomst:
  De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat naar aanleiding van een ingevuld intake formulier de deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan een workshop/training/coaching. Deze wordt per email door Mind-Workz verzonden.  
 3. Deelnemer:
  De persoon of bedrijf met wie Mind-Workz een workshop/training/coaching overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2

Aanmelding en bevestiging workshop/training/coaching

 1. Aanmelden voor de door Mind-Workz te verzorgen Mindfulness workshop/training/coaching kan  door het invullen en verzenden van een intake formulier en/of deelname formulier op de website www.mind-workz.nl, een telefonische aanmelding of via een email naar info@mind-workz.nl.
 2. Na het intake formulier of –gesprek en eventueel telefonisch contact, bepaal je definitief of je wilt deelnemen. Deelname aan de training betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Er wordt een plek voor je gereserveerd en je ontvangt de factuur voor de training. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan en te allen tijde voor aanvang van de training.
 3. Mind-Workz bevestigt een definitieve aanmelding via email. Verzending van deze email met bijgaande factuur is een bevestiging van Mind-Workz. Daarmee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training/coaching tot stand. 

Artikel 3

Workshop/training prijzen

 1. Bij aanmelding via een intake formulier en/of deelname formulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op www.mind-workz.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4.

Betaling van factuur

 1. Na aanmelding voor een workshop/training zoals vermeld in artikel 3 zendt Mind-workz per email een factuur aan de deelnemer.
 2. Betaling door de deelnemer dient te geschieden uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van een workshop en uiterlijk 2 weken voor aanvang van een training tenzij anders overeengekomen. De betaling kan gedaan worden op de door Mind-workz aangewezen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer, die beiden vermeld staan op de factuur.
 3. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 5.

Annulering workshop/training/coaching particulier door de deelnemer

 1. Een Mindfulness workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht.
 2. Een Mindfulness training kan tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen  4 en 2 weken voor de eerste training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Je afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, training of coaching geeft geen recht op restitutie.
 3. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training of workshop wordt geen compensatie of restitutie verleend. 
 4. Indien een deelnemer een les wil inhalen in de omstandigheden zoals in punt 3 is beschreven wordt er een extra vergoeding berekend van 25 euro per ingehaalde les per persoon.
 5. Afspraken voor coaching of individuele begeleiding (op basis van PGB) die binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd of bij niet verschijnen, worden volledig in rekening gebracht. 

  Je afspraak tot 48 uur van te voren verzetten is geen enkel probleem.

Artikel 5a.

Annulering workshop/training bedrijven.

 1. Een Mindfulness training, een workshop of individuele coachingsgesprekken kunnen tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen  4 en 2 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de organisatie 75% van het bedrag verschuldigd. Afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, training of coaching geeft geen recht op restitutie.

Artikel 6

Annulering door Mind-Workz

 

De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers.

Mind-Workz behoudt zich het recht voor de Mindfulness workshop of training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Mind-Workz de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet te willen deelnemen aan de betreffende Mindfulness workshop/training dan zal Mind-Workz de betaling restitueren.

 

Artikel 7

Aansprakelijkheid

 

De training of coaching is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

Mind-Workz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer nog voor schade aan eigendommen van deelnemers als gevolg van deelname aan de workshop/training/coaching.

 

Artikel 8

Geheimhouding

 

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.